Medicin, vård och omsorg

dekorativ bild

Våra utbildningar vänder sig till dig som behöver ta dig ett steg vidare i karriären.

Det täta samarbetet mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset ger dig tillgång till det bästa av akademin och den kliniknära verksamheten.

Kontakta mig om du vill prata utbildning inom området medicin, vård och omsorg.

Kerstin Stranberg Wilbrand

För läkare

Dekorationsbild

”Uppsalakurserna” har blivit lite av ett begrepp och vi är väldigt glada att dessa är uppskattade och ett gott komplement till Socialstyrelsens SK-kurser. Vi har ett högt söktryck men det är mycket sällan vi behöver säga nej till en deltagare vilket vi vet är uppskattat.
Aktuellt kalendarium >> 
Som ett av  Sveriges största Universitet kan vi tillsammans med  Akademiska sjukhusets hela kompetens säkra en god kvalitet på samtliga våra kurser.

Är det någon kurs du saknar eller skulle du själv vilja göra en kurs inom ditt specialområde?
Hör av dig till Kerstin Strandberg Wilbrand, projektledare vid enheten för uppdragsutbildning, så träffas vi och diskutera hur vi eventuellt kan skapa den tillsammans!

För sjuksköterskor och fysioterapeuter

OMVÅRDNAD INOM POSTOPERTATIV OCH KIRURGISK INTERMEDIÄRVÅRD 7,5 HP

SyrgastubAtt vårda patienter i den postoperativa faser ställer stora krav på dig som sjuksköterska.

Du får i den här utbildningen fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap så du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd och planera och utvärdera vård och behandling av dessa. Fokus ligger på postoperativ och kirurgisk intermediär vård.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.

Vad får du med dig?

  • Kunskap kring patofysiologi, symtom, diagnos och behandling vid respiratorisk och cirkulatorisk svikt
  • Förståelse och kunskap kring den farmakologiska behandlingen av patienter inom postoperativ vård.
  • Kunskap om det pre – och postoperativa skedet relaterat till anestesimetod, kirurgiskt ingrepp och eventuella komplikationer och risker.
  • Förmåga att använda och kritiskt granska övervakningsutrustning och annan apparatur som används för dessa patienter

Vill du veta mer?

Kontakt information och anmälan >>


INTERPROFESSIONELLT LÄRANDE VID ASTMA, ALLERGI OCH KOL

PollenDet finns idag en stor underdiagnostik inom både astma och KOL vilket innebär att många personer är utan en effektiv behandling med sämre hälsa som följd.

Socialstyrelsen betonar i sina riktlinjer vikten av en interprofessionell samverkan för att möta patientgruppens behov och säkra en god vård. Ett vanligt sätt att organisera vården i Primärvården är vid astma-KOL mottagningar. Vid dessa mottagningar bör sjuksköterskorna ha minst 15 hp och fysioterapeuterna 7,5 hp på avancerad nivå inom de specifika området astma-KOL.

Vem vänder sig utbildningen till?

Våra kurser, på grund – och påbyggnadsnivå, vänder sig till teamen som möter dessa patienter främst inom Primärvården men kan även vara av värde för professioner inom slutenvården.

Aktuell kursstart:

Fortsättningskurs 7,5 hp, start vt 2021

Vill du veta mer?

För mer information och kontakt >>

Health Care Management

Kugghjul driver ett hjärta - illustration

Utmaningarna inom Hälso – och sjukvården är många och komplexa. Lika många är modellerna och teorierna hur man på bästa sätt löser dem. Men hur kan du som ledare veta vilka som passar din verksamhet? Hur skapar jag mening och motivation bland mina medarbetare i en vardag som ständigt förändras?
Utbildningen Health Care Management har fokus på att vara ledare i komplexa organisationer med starka, professionella medarbetare. Den ger dig en akademiskt välgrundad kunskap och verktyg för att skapa gränsöverskridande samarbeten.
​Utmaningar som tas upp är bland annat beslutsfattande i verksamheter som styrs både politiskt, medicinskt och administrativt, förändring i ledarskap när digitaliseringen ökar och där patienten är en allt viktigare aktör. 

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen riktar sig till dig som har, eller står inför, ett strategiskt ledningsuppdrag inom Hälso – och sjukvården.

Vad får du med dig? 

  • Välgrundad akademisk kunskap att tillämpa i din egen verksamhet.
  • Erfarenhetsutbyte med kollegor och erfarna ledare från Hälso – och sjukvården. 
  • En förståelse och kunskap kring att leda i en komplex organisation

Vill du veta mer?

Kontakta Cecilia Lindholm, programansvarig, Företagsekonomiska institutionen

Delkurser:

Effektivitet, styrning och ledarskap i hälso- och sjukvård (7,5hp

E-hälsa och den delaktiga patienten (7,5hp)