E-hälsa och den delaktiga patienten (7,5 hp)

dekorativ bild

E-hälsa och den delaktiga patienten

Kursstart: Vårterminen 2021

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som har, eller står inför, ett strategiskt ledningsuppdrag inom Hälso – och sjukvården.

Avgift: 25 000 SEK exl.moms

Anmälan öppnar i augusti 2020.

Intresse kan anmälas till:
Kontakt:
Cecilia Lindholm, programansvarig, för frågor om utbildningens innehåll. 
Tel: 018-471 14 06, mobil: 0706-62 73 85

Kristina Lundgren, projektkoordinator, för praktiska frågor.
Tel: 018-471 19 19

Introduktion

Under det senaste decenniet har hälso- och sjukvården präglats av två parallella, men också samverkande förändringsprocesser - vårdens digitalisering och den förändrade patientrollen. Det innebär förändrade roller, både inom och mellan vårdens professioner men framför allt i förhållande till en allt mer delaktig, informerad och ansvarstagande patient. Processerna innebär var för sig förändrade förutsättningar och en förändrad styrningsdialog som innebär nya utmaningar, men också nya möjligheter för både chefer och övriga medarbetare

Utbildningen E-hälsa och den delaktiga patienten ger dig kunskap och verktyg för att möta de utmaningar och möjligheter som detta ger ur ett styrnings- lednings- och arbetsmiljöperspektiv.

Temat digitalisering och förändrad patientroll kommer att behandlas utifrån olika perspektiv;

 • Styrning, ledning och effektivitet
 • Vårdprofessionernas arbetsmiljö
 • Patient- och medborgarmedverkan i vården
 • Personcentrerad vård och patientkontakt
 • Patientens delaktighet, inflytande och ansvar i en digitaliserad hälso- och sjukvård

Kursplan >>

Kursledaren har ordet!

Cecilia Lindholm

Cecilia Lindholm, Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Mycket välkomna till kursen eHälsa och den deltagande patienten!

Vårdens digitalisering och den förändrade patientrollen framförs ofta som två nyckelfaktorer när det gäller samhällets möjligheter att klara hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar, något som inte minst ställer krav på ett nytänkande när det gäller styrning och ledning. Därför känns det betydelsefullt att vi i akademin, tillsammans med er i den praktiska verksamheten, får möjlighet att vara en del av utvecklingen mot en effektivare men ändå ansvarsfull styrning och ledning. Med utgångspunkt i er dagliga verksamhet och med stöd i forskningsfronten inom management och digitalisering kan vi göra skillnad.

Jag har lång erfarenhet av undervisning på alla nivåer, har egen ledningserfarenhet och har även vid upprepade tillfällen anlitats av landstinget och Regionförbundet som uppdragsforskare. Dessa möten mellan akademi och praktik har alltid givit mig mycket insikt och inspiration och jag ser fram emot att diskutera utmaningar men också möjligheter med er.

VAD FÅR DU MED DIG?

 • Välgrundad akademisk kunskap att tillämpa i din egen verksamhet.
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor och erfarna ledare från Hälso – och sjukvården. 
 • En trygghet i att leda i förändring med fokus på E-hälsa och en delaktig patient.

Medverkande i utbildningen

Cecilia Lindholm, Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Mio Fredriksson, docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Åsa Cajander, professor  vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Health Care Management

Kugghjul driver ett hjärta - illustration

Utmaningarna inom Hälso – och sjukvården är många och komplexa. Lika många är modellerna och teorierna hur man på bästa sätt löser dem. Men hur kan du som ledare veta vilka som passar din verksamhet? Hur skapar jag mening och motivation bland mina medarbetare i en vardag som ständigt förändras?
Utbildningen Health Care Management har fokus på att vara ledare i komplexa organisationer med starka, professionella medarbetare. Den ger dig en akademiskt välgrundad kunskap och verktyg för att skapa gränsöverskridande samarbeten.
Utmaningar som tas upp är bland annat beslutsfattande i verksamheter som styrs både politiskt, medicinskt och administrativt, förändring i ledarskap när digitaliseringen ökar och där patienten är en allt viktigare aktör. 

Vem är utbildningen till för? 
Utbildningen riktar sig till dig som har, eller står inför, ett strategiskt ledningsuppdrag inom Hälso – och sjukvården.

Vad får du med dig? 

 • Välgrundad akademisk kunskap att tillämpa i din egen verksamhet.
 • Erfarenhetsutbyte med kollegor och erfarna ledare från Hälso – och sjukvården. 
 • En förståelse och kunskap kring att leda i en komplex organisation

Vill du veta mer?
Kontakta Cecilia Lindholm, programansvarig, Företagsekonomiska institutionen