Översiktskurs i Reumatologi

fantasibild med blixtar som illustrerar smärta

Översiktskurs i reumatologi

Datum: 15-18 september 2020 (ersätter 5-8 maj 2020)
Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till ST-läkare i internmedicin med grenspecialiteter, men kursen passar också för blivande specialister inom infektionsmedicin och allmänmedicin.
Avgift: 13 200 kr ex moms. Lunch, kaffe och viss dokumentation ingår

Kontakt: Susanne Hallqvist

Sista anmälningsdag: Har passerat

Introduktion

Reumatologi är så mycket mer än onda leder.  

Symtom från leder och muskler är mycket vanligt. Att kunna diagnostisera de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna i den stora mängden av patienter med ledvärk är viktigt för att förhindra permanenta funktionshinder och organskador.
Att skilja kroniska smärttillstånd och degenerativa tillstånd från inflammatoriska reumatiska sjukdomar är mycket viktigt med tanke på de vitt skilda behandlingsalternativ som föreligger. Kunskap om akuta artriter är också väsentligt för att patienter ska få rätt diagnos och därmed behandling i tid för att förbättra den långsiktiga prognosen. Helt nya behandlingsalternativ finns nu inom reumatologin, läkemedel med annorlunda effekt och biverkningar där kunskap behövs även hos icke-reumatologer.

Inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar ingår ofta i de differentialdiagnostiska övervägandena vid utredning av hög SR och allmänsymtom. Malignitet, infektion och reumatologiska tillstånd kan ofta presentera sig på ett likartat sätt men behandlingsalternativen är vitt skilda. Flera av de reumatiska systemsjukdomarna och de systemiska vaskuliterna kan ha ett akut insjuknande och fulminant förlopp. Snabb diagnostik och behandling är nödvändigt för att minska morbiditet och mortalitet. Dessa patienter söker ofta på akutmottagningar eller behandlas på intensivvårdsenheter där kanske inte reumatologisk expertis alltid finns tillgänglig.

Kursledaren har ordet!

Ann Knight

Ann Knight, överläkare, reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset

Välkommen till Översiktskursen i reumatologi! Besvär från rörelseapparaten hör till de vanligaste problemen som patienter söker sjukvård för och du kommer att möta patienter med ledvärk oavsett din framtida specialitet. Men reumatologi är så mycket mer än onda leder!
Med vår kurs hoppas vi kunna lotsa dig genom såväl de inflammatoriska ledsjukdomarna som systemsjukdomarna och ge dig förutsättningar för att kunna differentiera inflammatorisk sjukdom från annan orsak till ledvärk och hög SR

Välkommen!

Sagt om kursen:
"Föreläsningar var fokuserade på praktiska och kliniska aspekter, vilket gör dem användbara i den kliniska vardagen. Känner att jag har lärt mig massa under veckan och blivit en bättre kliniker!"
"Som internmedicinare behöver vi tänka brett och med hjälp av denna kurs fick jag större kunskap om inflammatoriska sjukdomar."
"Jag är ny STläkare i reumatologi och jag fick lära mig så mycket bara inom 4 dagar. Fantastiska föreläsningar och patientfall!"

Kursens mål

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjord kurs

  • ska kunna utföra ett ledstatus
  • ska ha basal kunskap om antikroppsdiagnostik vid reumatologiska sjukdomar
  • ska kunna bedöma och initialt handlägga en akut artrit
  • ska ha kunskap om diagnostik och behandling av de vanligaste inflammatoriska reumatiska ledsjukdomarna tex reumatoid artrit
  • ska ha kunskap om diagnostik och initial behandling av vaskuliter och systemsjukdomar tex SLE
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot icke-inflammatoriska ledbesvär
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot icke-inflammatoriska ledbesvär

Delmål i utbildningen

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens 
målbeskrivning för ST:
Enligt SOSFS 2008:17
Internmedicin: 2, 5, 7
Gastroenterologi och hepatologi: 2
Lungmedicin: 2
Njurmedicin: 2
Allmänmedicin: 3

Enligt SOSFS 2015:8
Internmedicin: c2, c6
Gastroenterologi och hepatologi: c1, c2
Lungmedicin: c2
Njurmedicin: c1, c2
Allmänmedicin: c3

Pedagogiskt upplägg

Kursen är genomgående fallbaserad, dvs. varje föreläsning utgår från ett eller flera fall kring vilket utredning, praktisk handläggning och uppföljning på ett interaktivt sätt kommer att diskuteras. Under kursen har vi också falldiskussionsseminarier som speglar givna föreläsningar.

medverkande

Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Du hittar en förteckning över medverkande i kursens schema.

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment. LIPUS-nr: 20200054