Tänk om du hade ett helt universitet....

Skräddarsydda utbildningar

Enheten för uppdragsutbildning är din ingång till all forskning och kompetens som finns vid Uppsala universitet, i förlängningen också till universitetets stora nätverk av nationella och internationella partners. Vår uppgift är att leverera fortbildning till yrkesverksamma. Det gör vi på uppdrag av dig. Så här arbetar vi med skräddarsydda utbildningar:

Arbetsmodell

Behovsanalys
Vi analyserar uppdragsgivarens behov och utvecklar i samarbete med beställaren och en eller flera institutioner utbildningar som har direkt betydelse för både organisationen och deltagaren. Våra experter skräddarsyr en utbildning som bygger på en djup analys av behovet hos målgruppen.

Våra lärare och handledare har unika ämneskunskaper och hög pedagogisk kompetens. Förutom Uppsala universitets forskare och lärare medverkar ofta också externa lärare med genuin praktisk kunskap inom området. Uppdragen kan gälla både kortare utbildningar på 2-3 dagar och längre poänggivande utbildningar. Olika former av pedagogik kan användas och hela utbildningen anpassas efter given budget.

Kursinnehåll
Vi kan erbjuda kompetens från ett helt universitet. Möjligheterna är oändliga, men säkert är att uppdragsgivaren får ta del av den senaste forskningen på hög internationell nivå. Vi kombinerar detta med erfarna praktiker och experter från arbetslivet och med forskare från andra universitet och högskolor i världen om det behövs. Vårt akademiska nätverk är stort. Kursdeltagarna är själva också viktiga aktörer i utbildningarna. Det är just mixen som gör våra fortbildningar speciellt intressanta. Utifrån behov och önskemål föreslår vi ett utbildningsinnehåll som ger det bästa av Uppsala universitet anpassat till aktuell budget

Utbildningssätt
Våra utbildningar kan genomföras på många olika sätt. Webbutbildningar blir allt vanligare och där har vi mycket att erbjuda. Studierna kan förläggas till arbetsplatsen, någon konferensanläggning eller till och med utomlands. Vi kan också erbjuda en fantastisk studiemiljö på något av våra campus här i Uppsala. Ofta är en kombination av flera sätt det mest optimala. Behov och önskemål styr också om kursen ska vara samlad eller spridas över längre tid. En utbildning på till exempel kvartsfart kan möjliggöra för kursdeltagarna att kombinera studier med yrkesarbete. En kurs kan innehålla studieresor, studiebesök eller exkursioner. Utbildningar kan utformas så att de kan ge akademiska poäng.

Genomförande
Enheten för uppdragsutbildning tar hand om allt praktiskt kring själva utbildningen. Vi håller i administration, lokalbokning, transporter, mat och logi. Våra medarbetare ser till att allt finns på plats och att utbildningen dokumenteras på ett professionellt sätt.

Utvärdering
För att kunna mäta utvecklingen och för att på så sätt erhålla ett dokumenterat resultat av investeringen gör vi utvärderingar. Normalt sett görs också uppföljning en tid efter utbildningen för att se hur kursen bidragit till förändring.

Läs här om förordningar som reglerar uppdragsutbildning 

Kontakt

Vill du diskutera möjligheter för din organisation, kontakta:

Ulrika Ljungman
enhetschef, uppdragsutbildning
telefon 018-471 7550
e-post